Domov pro osoby se zdravotním postižením

Jakou službu nabízíme?

Posláním našeho Domova je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálně určených potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Cílová skupina

Osoby mužského pohlaví ve věku od 18 do 64 let

Kapacita

Naše zařízení má kapacitu 60 osob

Cíl

Prostřednictvím aktivit a činností rozvíjet dovednosti a schopnosti klientů, aby dosáhli co nejvyšší soběstačnosti a nezávislosti.

Služby

  • Ubytování
  • Stravování
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Sociální poradenství

Zásady

Ochrana práv uživatelů

Zaměstnanci při výkonu své práce respektují základní lidská práva osob a řídí se etickým kodexem.

Podporování svobodné volby a rozhodování uživatelů

Jsou vytvářeny takové podmínky, ve kterých mají osoby možnost uplatňovat vlastní vůli, jednat podle svého svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledku své volby.
Klient podle úrovně svých možností spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování podpory a péče. Pracovníci hledají způsoby, jak klienta zapojit do rozhodování o sobě samém a řešení jeho životních situací.

Respektování potřeb a individuality

Pracovníci respektují klienta jako rovnocenného partnera, který má své důležité místo v našem světě, se všemi jeho občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za vlastní jednání v míře dané jeho postižením.
V centru pozornosti je uživatel, který zná svá práva a povinnosti a poskytuje se mu nezbytná míra podpory. Nechceme se pokoušet přizpůsobovat naše osoby službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme, služby, které osobám nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.
 

Týmová spolupráce pracovníků

Zaměstnanci si plně uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, navázání kontaktu se společenským prostředím, spolupráce při individuálním plánování služby uživatele, rovný přístup, respekt a pozitivní myšlení.
Pracovník je zodpovědný za každý svůj profesionální čin. V rámci výkonu povolání má profesionální odpovědnost a prioritou je zájem o klienta před osobními zájmy.

Umožnění přirozeného rizika při rozhodování uživatele

Pracovník ponechává uživateli právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být pro uživatele ohrožující. Rizikové situace jsou nedílnou součástí života každého člověka, bez nich by lidé byli ochuzeni o nejrůznější zkušenosti, budování sebevědomí či zodpovědnost za sebe.
Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a na druhé straně míru přijatelného rizika.

Autonomie uživatele

Naší snahou je podpora uživatele, která je vedena takovým způsobem, aby se co nejvíce podpořila možnost snižování závislosti uživatele na naší službě.
 

Mohlo by vás zajímat