Domov pro osoby se zdravotním postižením

Jakou službu nabízíme?

Posláním  Domova Paprsek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Cílová skupina

Osoby mužského pohlaví ve věku od 18 do 64 let

Kapacita

Naše zařízení má kapacitu 45 osob

Cíl

Prostřednictvím  nabízených aktivit a činností rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti klientů tak, aby dosáhli co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na službě.

Služby

  • Ubytování
  • Stravování
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Sociální poradenství

Zásady

Ochrana práv klientů

Pracovníci při výkonu své práce respektují základní lidská práva osob. Pracovníci se řídí etickým kodexem.

Podporování svobodné volby a rozhodování klientů

Jsou vytvářeny takové podmínky, ve kterých osoby mají možnost uplatňovat vlastní vůli, jednat podle svého svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledku své volby.
Klient podle úrovně svých možností spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování podpory a péče. Pracovník hledají způsoby, jak klienta zapojit do rozhodování o sobě samém a řešení jeho životních situací.

Respektování potřeb a individuality

Pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera, který má své důležité místo v našem světě, se všemi jeho občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za vlastní jednání v míře dané jeho postižením.
V centru pozornosti je klient, kterému se poskytuje nezbytná míra podpory. Nechceme se pokoušet přizpůsobovat naše klienty službě, kterou poskytujeme, ale naopak se snažíme, službu, kterou klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.
 

Týmová spolupráce pracovníků

Pracovníci si plně uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, navázání kontaktu se společenským prostředím, spolupráce při individuálním plánování služby klienta, rovný přístup, respekt a pozitivní myšlení.
Pracovník je zodpovědný za každý svůj profesionální čin. V rámci výkonu povolání má profesionální odpovědnost a prioritou je zájem o klienta před osobními zájmy.

Umožnění přirozeného rizika při rozhodování klienta

Pracovník ponechává klientovi právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být pro klienty ohrožující. Rizikové situace jsou nedílnou součástí života každého člověka, bez nich by lidé byli ochuzeni o nejrůznější zkušenosti, budování sebevědomí či zodpovědnost za sebe.
Snahou je vyvážit míru svobody klienta na jedné straně a na druhé straně míru přijatelného rizika.

Autonomie klienta

Naší snahou je podpora klienta, která je vedena takovým způsobem, aby se co nejvíce podpořila možnost snižování závislosti klienta na naší službě.
 

Mohlo by vás zajímat

top