Ochrana oznamovatelů


Povinnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “zákon o ochraně oznamovatelů”), jsou splněny zřízením vnitřního oznamovacího systému provozovaného společností SMS-služby s. r. o. Příslušnou osobou pro podání oznámení je pak paní Barbora Šedová, zaměstnankyně této společnosti, která je dosažitelná na níže uvedených kontaktních údajích. Ten tato oznámení přijímá a posuzuje jejich důvodnost. Postupuje přitom dle pravidel, která jsou specifikována v dalším textu.
 
Povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.
 
Oznámení je možné podávat:
 
- e-mailem na adresu oznameni@sms-sluzby.cz
- telefonicky na čísle 770 600 639
- osobně po předchozí žádosti o osobní setkání.
 
Postup po přijetí oznámení:
 
Do sedmi dnů od přijetí oznámení o něm příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže ji oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení jeho totožnosti jiné osobě.
 
O výsledcích posouzení je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 
Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 
Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 
Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 
Oznamování Ministerstvu spravedlnosti:
 
Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat za obdobných podmínek, které se uplatní v případě vnitřního oznamovacího systému. Tyto podmínky včetně příslušného formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
 
 
top